Compliance Penal

Prevenció de Riscos Penals
Davant la normativa vigent en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques, facilitem als nostres clients corporatius (empreses i institucions) assessorament de qualitat i d'alt valor afegit, per a la implementació de sistemes eficaços de control de riscos penals i prevenció de la comissió de delictes. 
Realitzem una due diligence completa per al diagnòstic i avaluació dels principals riscos penals de les entitats, establim programes de control i gestió dels riscos, facilitem la formació adequada, així com desenvolupem sistemes de supervisió i seguiment.

Assessorament a empreses i institucions

La normativa actual estableix la responsabilitat penal per les persones jurídiques, ja siguin aquestes empreses o altres institucions, pel fet d’incórrer en determinats delictes tipificats per Llei.
Com exemples d’aquests delictes tenim:
En aquest sentit, la nostra firma ofereix assessorament en sistemes de prevenció de riscos penals, amb la finalitat de mitigar les contingències derivades de la imputació de delictes i la conseqüent responsabilitat penal, així com també per limitar el risc reputacional que podria comportar qualsevol forma d’involucració, inclús involuntària, en qualsevol d’aquests supòsits esmentats. 

Confecció de manuals i protocols de govern corporatiu

Oferim la nostra col·laboració i suport en la confecció de tota la documentació necessaria pel compliment dels requisits regulatoris, ja siguin manuals d’actuació o protocols corporatius.

Definició de polítiques, normes i procediments

Una vegada s'ha realitzat una avaluació exhaustiva dels riscos, tenint en compte l’activitat desenvolupada, oferim la nostra col·laboració en la definició de polítiques i normes, concretem els procediments i processos que ens ajudaran a mitigar els riscos i implementem les mesures de control més adients.

Sistemes de control intern efectius

Fruit de la nostra dilatada experiència, aportem el nostre coneixement amb la finalitat de dotar a l’empresa o institució d'un ambient de control òptim, amb l’objectiu de poder desplegar tots els sistemes de control intern necessaris, de forma efectiva i eficient.
En aquest sentit, assessorem sobre la implementació de canals de denúncia (o whistle-blowing) per denunciar actuacions irregulars a les empreses.

Models algorítmics de prevenció de riscos penals

Som especialistes en el desenvolupament i implementació d’eines avançades d’inferència de comportament i estimació probabilística de riscos corporatius, per ajudar a la pressa de decisions i millorar l’entorn de control intern.
El nostre Model de Prevenció de Delictes (MPD) contempla les següents fases:

Accions de seguiment i reporting

El Sistema de Prevenció de Riscos Penals i el seu Control Intern requereixen d’uns plans de seguiment pel seu perfeccionament, que facilitin informació rellevant en temps i forma a l’Alta Direcció.
En aquest sentit, per mantenir plenament actualitzada l’evaluació i l’establiment de controls, és del tot necessari disposar i implementar accions de seguiment i reporting, que facilitin un adequat feedback de la situació i evolució de les mesures adoptades per l’assoliment dels objectius de millora.
En conseqüència, definim el sistema de reporting més adequat per garantir un flux d’informació, tant ascendent com descendent (dins de l’organització), així com extern (per reguladors, supervisors, o altres organismes).
 
 

Formació en matèria de prevenció de riscos penals

Per tal de garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals Corporatius és imprescindible disposar d’un bon planning de formació i divulgació d’aquesta matèria, tant pels administradors / directius com pel personal clau.
A tal efecte, oferim i impartim programes de formació i conscienciació, tant en format presencial com en format e-learning, amb l'objectiu que tothom estigui alineat en la correcta direcció.

Model d’autoavaluació del sistema de prevenció

En línia amb les noves tendències internacionals en matèria de control de riscos globals, hem de fer èmfasi en els Models d’Autoavaluació (tant de riscos com de controls), encaminats a la millora dels processos, mitigant així els riscos inherents a l’activitat.
En aquest sentit, la nostra firma col·labora i dóna suport a la concreció i implementació del Model d’Autoavaluació del Sistema de Prevenció de Riscos Corporatius, adient a la respectiva indústria o sector.

Quadre de comandament de compliment normatiu

Una vegada determinats els objectius de compliment de l’organització i avaluats els diferents riscos penals, es procedeix a la definició dels plans d’acció. Els plans d'acció s'implementaran segons l'ordre de prioritats establert.
La implementació d'aquests plans d'acció comportarà l’assoliment d’un entorn de control adequat. A partir del seu establiment caldrà fer un seguiment dinàmic mitjançant la disponibilitat d’un quadre de comandament de Compliment Normatiu.
Lògicament, per tal de garantir la màxima visibilitat del quadre de comandament, aquest hauria de ser reportat periòdicament al màxim òrgan d’administració de l’empresa o institució, circumstància imprescindible per facilitar la seva permeabilitat a través de tota l’organització.
 

Due diligence de riscos penals

La normativa vigent del Codi Penal estableix que la responsabilitat penal de les empreses no s’extingeix amb la desaparició o transformació de la societat, de tal manera que davant d'aquells processos corporatius de fusió, absorció o adquisició, l’esmentada responsabilitat penal li serà transmesa a l’entitat resultant.
Per aquest motiu i per fer front a aquestes contingències, oferim un servei integral de due diligence (diligencia prèvia), amb la finalitat d’avaluar els riscos, detectar possibles il·lícits penals i gestionar les fonts de responsabilitat penal que puguin esdevenir en la societat objecte de transacció.

Assistència i interlocució davant òrgans interns i reguladors

La nostra firma presta assistència i suport a aquelles empreses o institucions que hagin establert la figura col·legiada de l’Òrgan Intern de Supervisió del model de prevenció, que avalua el bon funcionament de tot el sistema preventiu de l’organització i certifica així la seva eficàcia.
En aquesta línia, interactuem també amb els organismes reguladors que s’escaiguin, en representació dels nostres clients.

Representació legal en procediments judicials

La nostra firma presta una estreta col·laboració en la defensa dels interessos dels nostres clients en qualsevol procediment judicial instat a les diferents demarcacions de la Justícia del territori nacional.
Els nostres advocats, especialitzats en Dret Penal Econòmic, poden fer front a qualsevol dels delictes tipificats imputables a les persones jurídiques. En concret, els principals delictes fan referència a:
· Delictes de caràcter patrimonial
· Delictes fiscals i contra la Seguretat Social
· Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
· Insolvències punibles
· Delictes relatius al mercat i als consumidors
· Falsificació de targetes de crèdit i xecs de viatge
· Delictes informàtics
· Suborn
· Tràfic d’influències
· Delictes contra les persones
· Delictes mediambientals, de la salut pública i seguretat
· Delictes urbanístics i d’ordenació del territori