Compliance PBC > Prevenció de Blanqueig de Capitals

El fenomen del Blanqueig de Capitals és una de les majors preocupacions, tant a nivell nacional com internacional. Per a la seva prevenció és necessària la implementació de sistemes i models eficaços de diligència deguda, control i supervisió, amb la finalitat de complir amb la normativa vigent.

 

Per fer-ho possible, facilitem tota l'ajuda i suport tècnic especialitzat, així com oferim programes de formació i conscienciació personalitzats a les necessitats de cada organització.

Assessorament en Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)

La nostra firma compta amb especialistes acreditats i d’experiència contrastada en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals per a l’assessorament dels clients i garantia del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent. Així com també, per fer front al risc reputacional que es podria derivar per qualsevol forma d’involucració, inclús involuntària, en situacions d’aquest tipus.

 

El Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals desenvolupat per la nostra firma contempla les següents fases:

 

 • Avaluació de riscos
 • Elaboració del Mapa de Riscos de Blanqueig de capitals del nostre client
 • Revisió de controls actualment implementats
 • GAP’s de control detectats
 • Implementació de solucions
 • Conscienciació i divulgació
 • Auditories de seguiment

Manual de PBC i definició de polítiques, normes i procediments

Aportem el nostre coneixement i suport en la confecció i aplicació pràctica del Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals, així com en la definició de les polítiques, normes i procediments, amb la finalitat de garantir el correcte procediment a tota l’organització.

 

La nostra firma també ofereix assessorament en l’establiment dels Òrgans de Control Intern (composició, organització interna, etc.) necessari i adaptat a la tipologia del subjecte obligat.

Anàlisi i documentació d’operacions sospitoses

Tal com estableix la normativa vigent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals, dins dels principals requeriments contemplats als que estan sotmesos els subjectes obligats (*) és imprescindible l’aplicació de mesures de diligència deguda, com són:

 

 • Identificació formal
 • Identificació del titular real
 • Indagació del propòsit en la relació comercial
 • Seguiment continuat (en cas de reiteració d’operacions)
 • Implementació de mesures amb enfocament de risc
 • Mesures reforçades de diligència deguda en cas d’operacions inusuals, singulars, paradisos fiscals, etc.

 

Addicionalment, en el supòsit que, com a conseqüència del nostre anàlisi, es tingui sospites o certeses d’estar davant d’operacions vinculades al blanqueig de capitals, haurem de procedir al seu examen minuciós i oportuna documentació.

 

Des de la nostra firma, els nostres especialistes aporten assessorament rigorós, per tal de donar compliment a totes aquestes obligacions d’anàlisi i documentació i complir escrupolosament amb la normativa establerta.

 

(*) Subjectes Obligats: entitats financeres, asseguradores, casinos de joc, immobiliàries, auditors, comptables, assessors fiscals, advocats, procuradors, notaris, registradors, joiers, galeries d’art i antiguitats, loteries, custòdia, transport de fons i fundacions

Informació i documentació a facilitar al SEPBLAC

El Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) és l’organisme oficial de l’Estat que té la responsabilitat de vetllar pel compliment de les obligacions en aquesta matèria.

 

Addicionalment, pel que fa a les mesures de diligència deguda, s'estableixen altres tipus de requisits com són les obligacions d’informació i prohibicions, les quals es materialitzen en:

 

 • Examen especial d’operacions
 • Comunicació per indicis mitjançant els models de reporting establerts pel supervisor
 • Abstenció d’execució d’operacions
 • Col·laboració amb el SEPBLAC, davant els seus requeriments i instàncies
 • Prohibició de revelació d’informació a persones sospitoses i a tercers
 • Conservació de documents: mínim 10 anys

 

Al respecte de totes aquestes obligacions, la nostra firma ofereix assessorament amb l'objectiu de facilitar tota la informació relativa i documentació precisa al SEPBLAC, corresponent a aquelles operacions amb indicis d’estar vinculades amb el blanqueig de capitals.

Verificació, seguiment i control

En la nostra qualitat d’experts externs registrats davant el SEPBLAC estem en condicions de verificar el correcte compliment del Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals instaurat, en el supòsit de que existeixi. En cas contrari, proposem la implementació del sistema preventiu més adequat.

 

Els nostres dictàmens i judicis de valor sempre van acompanyats de recomanacions i propostes de millora, sobre les que col·laborem en la seva implementació i efectuem un seguiment i control periòdic.

Formació i conscienciació en matèria de PBC

Amb la finalitat de garantir el bon funcionament del Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals és necessari comptar amb un bon planning de formació i divulgació d’aquesta matèria, tant per la gerència com per la resta del personal directament implicat.

 

A tal efecte, oferim i impartim programes de formació i conscienciació, tant en format presencial com també e-learning, amb l'objectiu que l'organització estigui alineada en la correcta direcció.

Definició del model d’autoavaluació del sistema de PBC

En el marc de la guia de recomanacions de control intern emeses pel SEPBLAC, es contempla la necessitat de disposar d’un model d’autoavaluació del sistema de PBC.

 

Aquest model d’autoavaluació del sistema de Prevenció de Blanqueig de Capitals es materialitza en una fitxa que contempla els següents apartats, els quals s’ha d’atorgar una qualificació.

 

          1. Gobernança

 

 • Nivell d’involucració de l’Alta Direcció: informació proporcionada i freqüència
 • Composició de l’Òrgan de Control Intern: representació i funcionalitat
 • Unitat de prevenció: estructura i funcions

 

 

          2. Diligència deguda

 

 • Política d’acceptació de clients
 • Segmentació de clients i mesures addicionals
 • Identificació: titularitat real
 • Coneixement: activitat i origen dels fons
 • Conservació de documents: digitalització

 

 

         3. Detecció, anàlisi i comunicació

 

 • Funcionalitat de l’eina per la detecció
 • Gestió d’alertes
 • Comunicació interna d’empleats
 • Procés d’anàlisi especial

 

 

         4. Revisions

 

 • Auditoria interna
 • Expert extern

Assistència i interlocució davant el SEPBLAC

La nostra firma aporta assistència i suport tècnic, amb la finalitat d’interactuar amb el SEPBLAC en nom i representació del nostre client, donant compliment a requeriments d’informació, transmissió de documentació, reporting de dades, etc.

Representació legal en procediments judicials

La nostra firma presta una estreta col·laboració en la defensa dels interessos dels nostres clients en qualsevol procediment judicial instat a les diferents demarcacions de Justícia del territori nacional.

Boutique de Compliance

Complia és una autèntica boutique de Compliance, amb vocació de servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, amb el màxim rigor i professionalitat. Vetllem pel compliment normatiu i seguretat jurídica dels nostres clients, l'èxit dels quals és la nostra major recompensa.

Segueixi'ns!

 • C/ Tuset 23-25, 4th Floor
 • 08006 - Barcelona
 • 937 242 294

[...]
Carregant...
Informació legal
x

Empresa: FAD Legal Boutique, S.L.P.

NIF: B65851966

Direcció: C/ Tuset 23-25, 4th Floor

Telèfon: 937 242 294

e-mail: info@complia.es

Valid XHTML 1.0 Transitional